PKN
PKN Gereformeerde Kerk Waarder
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
ANBI TRANSPARANTIE 

A. Algemene gegevens
Naam ANBI : PKN Gereformeerde Kerk te Waarder 
Telefoonnummer : 0348-502275 
RSIN/Fiscaal nummer : 002530831 
Nummer Kamer van Koophandel : 61238228    
Website adres : www.pknwaarder.nl   
Scriba :   E: scriba@pknwaarder.nl 
College van Kerkrentmeesters: E: cvk@pknwaarder.nl
Adres : Dorp 24 
Postcode : 3466 NG 
Plaats : Waarder

De Gereformeerde Kerk te Waarder is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. 

Missie van de PKN Gereformeerde Kerk van Waarder
De PKN Gereformeerde Kerk van Waarder wil een warme, open, gastvrije en levende gemeenschap zijn van mensen die Jezus Christus willen volgen in woord en daad op weg naar Zijn Koninkrijk. Vanuit zijn bevrijdende genade wil de kerkgemeenschap dienstbaar zijn aan dorp en samenleving, ver weg en dichtbij. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Waarder. 

B. Samenstelling bestuur
Onze kerkelijke gemeente wordt bestuurd door een algemene kerkenraad. De drie ambten, ouderlingen (12 wijkouderlingen + 3 ouderling-kerkrentmeesters + 3 jeugdouderlingen + 1 ouderling-kerkenraadsvoorzitter), diakenen (6), scriba en predikant vormen samen de kerkenraad. Artikel VI van de kerkorde stelt dat het ene ambt niet over het andere dient te heersen en daarom gelijkwaardig zijn.

Het College van Kerkrentmeesters (5 leden, waarvan 3 met het ambt van ouderling) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. 

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd aan de leden van de gemeente tijdens de algemene ledenvergadering.

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan van de PKN Gereformeerde Kerk van Waarder 2015 - 2020
Bevorderen dat mensen elkaar beter leren kennen middels PR, sociale media, sing-in, onderlinge diensten en middelen, gastvrijheid, kerkblad, oecumenische viering, wekelijks morgen en avonddienst, maaltijdgroep, groot huisbezoek
Gemeenteleden toerusten tot het geloofsgesprek middels gesprekskringen, jeugdclub, boek ‘geloof, hoop en tieners, jongeren aantal diensten laten organiseren, gebedsgroep, maandelijks een bijzondere dienst
Samenbindende activiteiten voor kerk en dorp middels het beschikbaar stellen van kerkgebouw voor bijvoorbeeld World Servants activiteiten, concerten en musicals.
De lokale diaconie stelt zich tot doel om eenzaamheid en armoede te bestrijden. Daartoe zijn lokale initiatieven opgezet zoals het project Met Elkaar Aan Tafel en wordt jaarlijks een ouderenreis georganiseerd. Armoedebestrijding wordt lokaal en bovenlokaal (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) opgepakt.
Zending, Werelddiaconaat, Evangelisatie en Ontwikkelingshulp (ZWEO) initieert activiteiten die te maken hebben met zending, werelddiaconaat, evangelisatie of ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast verzorgt de commissie ZWEO de communicatie over projecten en collectes op haar werkterrein.
Technische aanpassingen als deze ten goede komen aan de normale uitoefening van taken en geplande activiteiten van de gemeente. Uitvoering van de aanpassingen vinden pas plaats na een goedgekeurd plan.
Uitvoeren van een gezonde financiële huishouding zonder winstoogmerk om de mensen en middelen ten behoeve van de gemeente te bekostigen middels een jaarlijks goedgekeurde zo mogelijk sluitende begroting, een meerjaren onderhoudsbegroting en een boekhouding die zo mogelijk maandelijks wordt bijgewerkt.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Het College van Kerkrentmeesters: 
Maakt de jaarlijkse begroting en onderhoudt het meerjaren groot onderhoudsplan.
Voert de Actie Kerkbalans uit. Jaarlijks wordt aan de leden gevraagd een toezegging te doen voor een bijdrage. Deze actie wordt landelijk ondersteund door reclame-uitingen. Gedurende het jaar maken de leden hun toezegging over aan onze kerk.
Organiseert het ophalen van oud papier. Het oud papier in de dorpen Waarder en Driebruggen wordt maandelijks door vrijwilligers van onze kerk opgehaald. De Gemeente Bodegraven/Reeuwijk geeft hiervoor een vergoeding.
Verzorgt overige activiteiten. Het verhuren van de ambtswoning, het beschikbaar stellen van de eigen ruimtes in de kerk en onderhouden van onze eigendommen.
Onderhoudt de contacten met de kosters, organisten, beamteam en webmaster.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Het beheer van de financiële middelen van de kerk is in handen van het College van Kerkrentmeesters.  Dit college handelt naar de begroting die door de Kerkenraad jaarlijks is goedgekeurd en voert het meerjaren onderhoudsplan voor onze kerk uit.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.    

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (zoals vrijwilliger vergoedingen) en bijdragen voor het in standhouden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
terug
 
 
 

Inloggen

MEAT
datum en tijdstip 09-08-2024 om 16.00 uur tot 20.00 uur
meer details

Startweekend verg
datum en tijdstip 14-08-2024 om 19.30 uur
meer details

FEM
datum en tijdstip 25-08-2024 om 11.00 uur
meer details

Zonnebloem
datum en tijdstip 26-08-2024 om 19.00 uur
meer details

 
Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrieven zijn alleen te bekijken wanneer je inlogt.
De gebruikersnaam is: lid

Je kan het wachtwoord aanvragen op emailadres cvk@pknwaarder.nl
De nieuwsbrief is alleen beschikbaar voor leden.

Inloggen kan rechts bovenin het scherm bij 'Inloggen'.
 
Agenda punt toevoegen?
Mail naar Leni van Wijngaarden. Klik hier om te mailen.
 
 
Kerkdienst beluisteren/bekijken
Klik hier om de kerkdienst
te bekijken of te beluisteren. 
 
 
Live beeld kerkdienst
Live beeld kerkdienst YouTube
óf
Live beeld kerkdienst Angelcam
óf
Live beeld kerkdienst Twitch
óf
Op je Smart TV via de app YouTube.
Zoek dan op 'pkn waarder'.

 
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.